Cum se poate obține recalcularea pensiei

Daca aveți pensia mică sau calculată incomplet, și la aceasta nu aveți adăugate orele de noapte, orele suplimentare, sporurile de weekend, sărbătorile legale, al treisprezecelea salariu și alte prime de care ați beneficiat pe perioada lucrată, puteți cere recalcularea pensiei prin formularea unei acțiuni la intanța de judecată.

Acțiunea se poate formula în maxim 45 de zile de la comunicarea deciziei de pensionare către dumneavoastră.

Pensia poate fi recalculată, la cerere, în cazul depunerii unor adeverințe ce atestă realizarea veniturilor obținute în acord global de natură a modifica veniturile și/sau stagiile de cotizare valorificate inițial la stabilirea acesteia. Drepturile recalculate se acordă începând cu luna urmatoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

Conform art. 107 alin.(3) din Legea nr. 263/2010, „pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare prevăzute de lege și prin valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia”.

Conform art. 19 alin (1) din Legea nr. 263/2010, „constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asigurații datorează și/sau plătesc contribuții de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum și în alte țări, în condițiile stabilite prin acordurile sau convențiile internaționale la care România este parte”.

Înainte de a formula acțiunea privind recalcularea pensiei dvs., trebuie să verificați daca adeverințele îndeplinesc condițiile obligatorii prevăzute de lege, respectiv, art. 127 alin. (2) din Normele de aplicare la Legea nr. 263/2010, astfel:

(1) Sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea și/sau recalcularea drepturilor de pensie, potrivit prevederilor art. 165 alin. (2) din lege, sunt cele prevăzute în anexa nr. 15.

(2) Adeverința prin care se dovedesc aceste sporuri va cuprinde obligatoriu cel puțin următoarele elemente:

a) denumirea angajatorului;

b) datele de identificare a persoanei;

c) perioada în care s-a desfășurat activitatea, cu indicarea datei de începere și de încetare a acesteia;

d) funcția, meseria sau specialitatea exercitată;

e) denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată;

f) perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat.

printre care și condițiile obligatorii de formă pentru toate veniturile din cuprinsul său.

(3) Adeverințele prevăzute la alin. (2) vor avea număr și dată de înregistrare, ștampila unității emitente, precum și semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unității.

(4) În ceea ce privește sporul pentru munca prestată în timpul nopții, adeverințele doveditoare ale acestuia vor fi eliberate cu respectarea modelului prevăzut în anexa nr. 16.

(5) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, pentru perioadele lucrate anterior datei de 1 ianuarie 2011, veniturile brute/nete, după caz, realizate lunar, ce se utilizează la calculul punctajului lunar, cuprind drepturile salariale și cele asimilate acestora, încasate de beneficiari potrivit legislației în vigoare la data acordării lor, respectiv:

a) retribuția tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda lunară/salariul de bază de încadrare lunar, inclusiv indexări, compensații, indemnizații de conducere/comandă, salarii/solde de merit și alte drepturi similare prevăzute de legislația în vigoare la acea dată;

b) sporurile și indemnizațiile acordate în sume fixe sau sub formă de procent din retribuția tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda lunară/salariul de bază de încadrare lunar ori din salariul funcției de bază/salariul funcției îndeplinite/solda de funcție/solda funcției de bază, potrivit legislației în vigoare la acea dată;

c) primele/premiile din cursul anului și cele anuale, acordate potrivit legislației în vigoare la acea dată;

d) sumele reprezentând compensarea concediului de odihnă neefectuat, potrivit legii;

e) sumele cuvenite ca reprezentanți în adunările generale ale acționarilor, în consiliile de administrație, în comitetele de direcție, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislației în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entității asimilate acestuia, după data de 1 ianuarie 2008;

f) venitul corespunzător funcției pe care a fost încadrat în țară personalul trimis în străinătate în misiune permanentă sau, după caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, inclusiv pentru perioada efectuării concediului de odihnă/de misiuni în țară;

g) orice alte elemente salariale asimilate celor prevăzute la lit. a)-d), acordate potrivit legislației în vigoare la acea dată.

(6) Nu sunt considerate venituri de natură salarială sau asimilate salariilor și nu se valorifică la calculul punctajului lunar, în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, următoarele sume:

a) diurnele de deplasare și de delegare, indemnizațiile de delegare, detașare sau transfer;

b) participarea salariaților la profit, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

c) compensațiile lunare pentru chirie;

d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecție și de lucru, a alimentației de protecție, a medicamentelor și materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecție a muncii, precum și a uniformelor obligatorii și a drepturilor de echipament;

e) sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;

f) indemnizațiile de instalare;

g) plățile compensatorii și ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;

h) valoarea financiară a normelor de hrană;

i) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de odihnă, precum și a transportului la și de la locul de muncă;

j) alocația de stat pentru copii;

k) alte drepturi care, potrivit legislației în vigoare la data acordării, nu reprezentau drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor. etc

În instanță, șansele de câștig sunt aproape 100% sigure, datorită unui argument jurisprudențial al Înaltei Curți de Casație și Justiție și anume Decizia nr. 19/2011, prin care se stabilește că: „În interpretarea dispozițiilor art. 2 lit. e), art. 78 și art. 164 alin. (1) și (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și ale art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind reclacularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, formele de retribuire obținute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut și, pentru acestea, s-a plătit contribuția de asigurări sociale la sistemul public de pensii”.

Mai mult, în considerentele deciziei în discuție, se afirmă clar că „neluarea în considerare a unor sume care au constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale echivalează cu o încălcare a principiului contributivităţii, având drept finalitate nerealizarea scopului avut în vedere de legiuitor (drepturi de pensie calculate conform contribuţiei de asigurări sociale) şi crearea unei discriminări între persoanele care au realizat stagii de cotizare anterior şi ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 fiind emisă în considerarea atingerii scopului fundamental al înlăturării inechităţilor dintre persoanele pensionate sub imperiul Legii nr. 3/1977, în raport cu cele pensionate sub imperiul legii noi, Legea nr. 19/2000, în ceea ce priveşte cuantumul acestor drepturi”.

În cazul în care vă îngrijorați că pensia vi se poate micșora dacă acționați în instanță, noi vă garantăm că acest lucru nu sa va întâmpla.

Dacă vă aflați în această situație, nu ezitați să consultați un avocat și nu ezitați să cereți ce este al dumneavoastră și ce vi se cuvine.

Ai o problemă juridică?

Apelează cu încredere la doamna avocat Raicu Ionica pentru a găsi soluțiile juridice și legale pentru tine.

Scrie pe whatsapp
Suntem aici pentru a te ajuta
Bun venit pe site! Cum te putem ajuta?